Make your own free website on Tripod.com

Abstrak
Unit Penyelidikan & Pembangunan

 

 

Bil. Penyelidik Tajuk Peringkat
1 Azizan Ariffin Multi-Platform Diskless Workstation Sarjana
2 Ahmad Basri Hashim Utilisation Of Subnetworks Through Distributed Gateway Sarjana
3 Sharifah Amnah Bt Syed Ahmad Hubungan Keselarasan Personaliti-Persekitaran Dengan Pencapaian Akademik Dan Pola Personaliti di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Jurusan Kejuruteraan Di Sebuah Sekolah Menengah Teknik Sarjana
4 Chiew Chin Mon Profesionalisma Dalam Pendidikan Matematik Sarjana
5

Lee Lay See

Kebolehan Pengkodan Di Kalangan Pelajar ESL (Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Tahun Empat Di Sekolah-Sekolah Terpilih Di Negeri Kedah

Sarjana

 

6 Kim Teng Siang Tajuk-Tajuk Sukar Dalam Matematik Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Pulau Pinang Sarjana
7 Mohd Yaziz Bin Ismail Skala Dan Struktur Faktor Alatukur Soal Selidik Sikap Terhadap Sains .SAAI : Satu Kajian Kesahihan Sarjana
8 Salmah Abol Pengurusan Masjid Ke Arah Pemupukan Akhlak Sarjana

9

Shuhadah Yaacob Penggunaan Kuasa Kepimpinan Oleh Pengetua Dalam Organisasi Sekolah Dari Perspektif Guru: Satu Tinjauan di Sekolah –Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Sarjana
10 Zahariah Zainudin Hikayat Bahram Syah: Transliterasi dan Analisis Teks Sarjana
11 Zainal Abidin B. Hj. Abd. Hamid Biologi Nymphaea pubescens Willd. Dan Ekologi Kolam Buatan Sarjana
12 Zakiah Mor Pengurusan Perubahan Pendidikan: Pelaksanaan Kurikulum Sains Sekolah Rendah Sarjana
13 Jong Keberkesanan Pengajaran Sistematik Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Pembelajaran Topik Integer Negatif Dalam Kurikulm Matematik Tingkatan Dua Sarjana
14 Ng Siew Cheng Meninjau Tahap Stres Yang Dialami Oleh Staf Akademik Dan Kesan Stres Pada Prestasi Kerja Mereka Di Sebuah Maktab Perguruan Di Negeri Pulau Pinang Sarjana
15 Abdul Rahman Bin Mat Ali Kajian Kefahaman Konsep-Konsep Astronomi Di Kalangan Guru Terlatih Dan Guru Pelatih Di Pulau Pinang Sarjana
16 Lau Tun Kong Mereka Bentuk Satu Alat Ukur Untuk Mengkaji Sistem Kepercayaan - Satu Kajian Rintis Sarjana
17 Tan Cheng Im Membina Satu Ujian Rujukan Kriteria Untuk Menguji Tahap Penguasaan Perbendaharaan Kata Bahasa Inggeris KBSR Di Kalangan Murid-Murid Yang Baru Memasuki Sekolah Menengah Sarjana
18 Nor Suharti

Conversational Implicatures And Cohesive Devices In Over- The-Counter Pharmaceutical Advertisements: A Pragmatic Analysis

Sarjana
19 Quah Seok Hoon A Study Of The Attitudes Of Form Five Students Towards Three Varieties Of English In A Malaysian Secondary School Sarjana
20 Gengatharan a/l   Das and Armum a/l Raju

A Study Of Motivation To Read Profile Of Selected Tamil Option Trainee Teachers

Maktab
21 Kim Teng Siang Perhubungan  Di Antara  Gaya   Kognitif, Kumpulan  Etnik,  Jantina  Dan  Pencapaian   Matematik  Murid-Murid  Sekolah  Rendah  Bandar Maktab
22 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tahap Penguasaan Bacaan Al Quran Di Kalangan Guru Pelatih Ambilan Januari 2001 

Maktab
23 Jabatan Pendidikan

Keberkesanan Kerja Kumpulan Dalam Tugasan Guru-Guru Pelatih   Semester Empat, Maktab Perguruan Tuanku Bainun

Maktab
24 Jabatan Bahasa

Perhubungan Jenis Guru dan Gaya Kognitif dengan Pencapaian Bahasa Cina di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

Maktab
25 Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Satu Tinjauan Tentang LatarbelakangGuru Pendidikan Jasmani di Sekolah-sekolah Rendah di kawasan Utara Tengah Pulau Pinang dan Korelasinya dengan Pencapaian dalam sukan dan permainan

Maktab


© MPTB 2004